نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان تلفیق تئوری شهود و میانگین وزندار مرتب شده در مکان گزینی بهینه مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان تلفیق تئوری شهود و میانگین وزندار مرتب شده در مکان گزینی بهینه مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی


عنوانتلفیق تئوری شهود و میانگین وزندار مرتب شده در مکان گزینی بهینه مخازن ذخیره سازی زیرزمینی گاز طبیعی

دانشجو: جناب آقای مهندس احمدرضا سبزواری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15 شهریور 95 ساعت  17:30