نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان غنی سازی معنایی خطوط سیر مکانی زمانی

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان غنی سازی معنایی خطوط سیر مکانی زمانی


عنوانغنی سازی معنایی خطوط سیر مکانی زمانی

دانشجوسرکار خانم مهندس سمیه عاقل شاه نشین

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 9 شهریور 95 ساعت  14:00 سالن شورا