نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپیلاین

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپیلاین


عنوانمدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپیلاین

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد احمدلو

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15 شهریور 95 ساعت  15:30