نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپیلاین

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپیلاین


عنوانمدلسازی تغییرات کاربری اراضی چندگانه با استفاده از درخت تصمیم گیری و رگرسیون و رگرسیون چند متغیره تطبیقی اسپیلاین

دانشجو: جناب آقای مهندس محمد احمدلو

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 15 شهریور 95 ساعت  15:30