نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی سه بعدی ساختمانها بر اساس اطلاعات مکانی داوطلبانه

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان مدلسازی سه بعدی ساختمانها بر اساس اطلاعات مکانی داوطلبانه


عنوانمدلسازی سه بعدی ساختمانها بر اساس اطلاعات مکانی داوطلبانه

دانشجوسرکار خانم مهندس سیمین السادات میروهابی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 9 شهریور 95 ساعت  16:00