نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان نشانه شناسی آدرس دهی در محیط های شهری

جلسه دفاعیه از پایان نامه کارشناسی ارشد GIS با عنوان نشانه شناسی آدرس دهی در محیط های شهری


عنواننشانه شناسی آدرس دهی در محیط های شهری

دانشجوسرکار خانم مهندس نگار علینقی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر کریمی پور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 30 مرداد  95 ساعت  14:00 سالن شورا