برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 117906961

جلسه دفاعیه پایان­‌نامه کارشناسی‌­ارشد سرکار خانم سیده مهرآرا عمادیان


مهندسی نقشه‌برداری – هیدروگرافی با عنوان "برآورد رطوبت سطحی خاک به کمک تلفیق مشاهدات ماهواره‌ای"

 

دانشجوی مهندسی نقشه‌برداری – هیدروگرافی با عنوان "برآورد رطوبت سطحی خاک به کمک تلفیق مشاهدات ماهواره‌ای" که در روز دو‌شنبه مورخ 1400/11/25 راس ساعت 14  به‌صورت مجازی برگزار می­‌گردد.

استاد راهنما: دکتر سعید فرزانه-دکتر محمدعلی شریفی

* با توجه به برگزاری دفاع ایشان به صورت مجازی، لینک اتاق جلسه به‌شرح زیر اعلام می‌گردد:

http://vroom.ut.ac.ir/geos1

 

آدرس کوتاه :