برنامه جلسات دفاعیه پایان‌نامه‌کارشناسی ارشد

شناسه : 131157910

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم نعیمه‌سادات دارویی


جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم نعیمه‌سادات دارویی دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری – ژئودزی با عنوان "ارزیابی مدل جهانی جزر و مد FES2014 با داده‌های تایدگیج در مناطق ساحلی خلیج‌فارس" در روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 راس ساعت 16 برگزار می­‌گردد.

جلسه دفاعیه پایان‌­نامه کارشناسی­‌ارشد خانم نعیمه‌سادات دارویی دانشجوی مهندسی نقشه‌­برداری ژئودزی با عنوان "ارزیابی مدل جهانی جزر و مد FES2014 با داده‌های تایدگیج در مناطق ساحلی خلیج‌فارس" در روز دوشنبه مورخ 1401/06/21 راس ساعت 16 برگزار می­‌گردد.

آدرس کوتاه :