نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان ارائه روشهای بهبود یافته تصحیحات اتمسفری و توپوگرافی در پردازش تداخل سنجی راداری به منظور نظارت بر تغییرات سطح زمین

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان ارائه روشهای بهبود یافته تصحیحات اتمسفری و توپوگرافی در پردازش تداخل سنجی راداری به منظور نظارت بر تغییرات سطح زمین


عنوان: ارائه روشهای بهبود یافته تصحیحات اتمسفری و توپوگرافی در پردازش تداخل سنجی راداری به منظور نظارت بر تغییرات سطح زمین

دانشجو: سرکار خانم مهندس ساناز واجدیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر سراجیان

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 20 شهریور 96 ساعت  15:00