نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان ارائه روشی توسعه یافته مبتنی بر سیستم های طبقه بندی کننده چندگانه بهینه به منظور طبقه بندی زمین های کشاورزی از داده های راداری با دریچه مصنوعی تمام قطبیده و نوری

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان ارائه روشی توسعه یافته مبتنی بر سیستم های طبقه بندی کننده چندگانه بهینه به منظور طبقه بندی زمین های کشاورزی از داده های راداری با دریچه مصنوعی تمام قطبیده و نوری


عنوان: ارائه روشی توسعه یافته مبتنی بر سیستم های طبقه بندی کننده چندگانه بهینه به منظور طبقه بندی زمین های کشاورزی از داده های راداری با دریچه مصنوعی تمام قطبیده و نوری
دانشجو: جناب آقای مهندس ایمان خسروی
اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری و جناب آقای سعید همایونی
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 16 اسفند 96 ساعت  14:00