نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان استخراج اتوماتیک شبکه راه ها از تصاویر SAR و نوری با توان تفکیک بالا در مناطق شهری

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان استخراج اتوماتیک شبکه راه ها از تصاویر SAR و نوری با توان تفکیک بالا در مناطق شهری


عنوان: استخراج اتوماتیک شبکه راه ها از تصاویر SAR و نوری با توان تفکیک بالا در مناطق شهری

دانشجو: جناب آقای مهندس مهدی ساعتی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جلال امینی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 16 بهمن 95 ساعت  9:00