نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان بهبود طبقه بندی داده های سری زمانی سنجش از دوری با استفاده از الگوریتمهای یادگیری کرنل چندگانه و فعال

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان بهبود طبقه بندی داده های سری زمانی سنجش از دوری با استفاده از الگوریتمهای یادگیری کرنل چندگانه و فعال


عنوان: بهبود طبقه بندی داده های سری زمانی سنجش از دوری با استفاده از الگوریتمهای یادگیری کرنل چندگانه و فعال 

دانشجو: جناب آقای مهندس سعید نیازمردی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر صفری و جناب آقای دکتر همایونی

تاریخ دفاعیه: 12 تیر 96 ساعت  15:00