نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان تخمین همزمان رطوبت و دمای سطح خاک با استفاده از تصاویر مایکرویو فعال و غیر فعال و تصاویر اپتیکی

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان تخمین همزمان رطوبت و دمای سطح خاک با استفاده از تصاویر مایکرویو فعال و غیر فعال و تصاویر اپتیکی


عنوان: تخمین همزمان رطوبت و دمای سطح خاک با استفاده از تصاویر مایکرویو فعال و غیر فعال و تصاویر اپتیکی

دانشجو: سرکار خانم مهندس مینا مرادی زاده

استاد راهنما: جناب آقای دکتر محمد رضا سر

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 28 دی 95 ساعت  10:00