نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان شناسایی تارگتهای متحرک در تصاویر چند پلاریزه SAR

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان شناسایی تارگتهای متحرک در تصاویر چند پلاریزه SAR


عنوان: شناسایی تارگتهای متحرک در تصاویر چند پلاریزه SAR
دانشجو: جناب آقای مهندس آرش رحمانی زاده
اساتید راهنما: جناب آقای دکتر امینی و جناب آقای دکتر جوسافات تتوکو سری سومانتیو 
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 3 بهمن 96 ساعت  8:00