نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان مدلسازی زبری سطوح سرسازندهای زمین شناسی در تصاویر SAR

جلسه دفاع از رساله دکترای سنجش از دور با عنوان مدلسازی زبری سطوح سرسازندهای زمین شناسی در تصاویر SAR


عنوان: مدلسازی زبری سطوح سرسازندهای زمین شناسی در تصاویر SAR

دانشجو: جناب آقای مهندس علی غفوری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر امینی و جناب آقای دکتر دهملائیان

استاد مشاور: دکتر کاووسی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 11 شهریور 96 ساعت  10