نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای فتوگرامتری با عنوان استخراج اتوماتیک شبکه راه های شهری از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از الگوریتم تلفیقی فازی-کلونی مورچگان

جلسه دفاع از رساله دکترای فتوگرامتری با عنوان استخراج اتوماتیک شبکه راه های شهری از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از الگوریتم تلفیقی فازی-کلونی مورچگان


عنوان: استخراج اتوماتیک شبکه راه های شهری از تصاویر ماهواره ای با قدرت تفکیک بالا با استفاده از الگوریتم تلفیقی فازی-کلونی مورچگان

دانشجو: جناب آقای مهندس مهدی معبودی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر جلال امینی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 13 بهمن 95 ساعت  9:00