نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان ارائه یک مدل ژئوپتانسیلی بهبود یافته تا درجه و مرتبه 1080

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان ارائه یک مدل ژئوپتانسیلی بهبود یافته تا درجه و مرتبه 1080


عنوان: ارائه یک مدل ژئوپتانسیلی بهبود یافته تا درجه و مرتبه 1080

دانشجو: جناب آقای مهندس مهدی مسیب زاده 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اردلان و جناب آقای دکتر کریمی 

تاریخ: 29 دی 97 ساعت  14:00