نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان آنالیز مشاهدات ماموریت ماهواره ای GRACE جهت استخراج تغییرات سینگنال هیدرولوژیک، با استفاده از تبدیل ویولت در منطقه ایران

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان آنالیز مشاهدات ماموریت ماهواره ای GRACE جهت استخراج تغییرات سینگنال هیدرولوژیک، با استفاده از تبدیل ویولت در منطقه ایران


عنوان: آنالیز مشاهدات ماموریت ماهواره ای GRACE جهت استخراج تغییرات سینگنال هیدرولوژیک، با استفاده از تبدیل ویولت در منطقه ایران 

دانشجو: جناب آقای مهندس امیررضا مرادی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شریفی

تاریخ دفاعیه: 13 اردیبهشت 96 ساعت  15:00