نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بازیابی میدان ثقل با استفاده از مشاهدات خوشه ماهواره

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بازیابی میدان ثقل با استفاده از مشاهدات خوشه ماهواره


عنوان: بازیابی میدان ثقل با استفاده از مشاهدات خوشه ماهواره

دانشجو: جناب آقای مهندس محمدرضا سیف

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شریفی

تاریخ دفاعیه: 30 بهمن 95 ساعت  8:00