نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بهبود منطقه ای مدلهای هیدرولوژیکی با داده های ثقل سنجی ماهواره ای

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان بهبود منطقه ای مدلهای هیدرولوژیکی با داده های ثقل سنجی ماهواره ای


عنوان: بهبود منطقه ای مدلهای هیدرولوژیکی با داده های ثقل سنجی ماهواره ای 

دانشجو: جناب آقای مهندس عبدالرحمان مصطفایی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر صفری و جناب آقای دکتر فروتن

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجید دلاور

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 شهریور 96 ساعت 16