نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان تعیین ماموریت جاذبی ماهواره ای بهینه برای آشکار سازی سیگنالهای هم لرزه ای

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان تعیین ماموریت جاذبی ماهواره ای بهینه برای آشکار سازی سیگنالهای هم لرزه ای


عنوان: تعیین ماموریت جاذبی ماهواره ای بهینه برای آشکار سازی سیگنالهای هم لرزه ای 

دانشجو: جناب آقای مهندس ابوالفضل شهامت

استاد راهنما: جناب آقای دکتر شریفی

تاریخ دفاعیه: 13 اردیبهشت 96 ساعت  13:00