نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مدلسازی تغییر شکل گنبدهای نمکی با استفاده از داده های ژئودتیکی

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مدلسازی تغییر شکل گنبدهای نمکی با استفاده از داده های ژئودتیکی


عنوان: مدلسازی تغییر شکل گنبدهای نمکی با استفاده از داده های ژئودتیکی

دانشجو: سرکار خانم مهندس نسترن عبدالملکی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سعادت سرشت، جناب آقای دکتر بحرودی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 28 شهریور 96 ساعت  16:00