نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مدلسازی محلی جزر و مد بر مبنای مشاهدات سطح لحظه ای دریا و مدل های هیدرودینامیک

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مدلسازی محلی جزر و مد بر مبنای مشاهدات سطح لحظه ای دریا و مدل های هیدرودینامیک


عنوان: مدلسازی محلی جزر و مد بر مبنای مشاهدات سطح لحظه ای دریا و مدل های هیدرودینامیک

دانشجو: جناب آقای مهندس مصطفی سهرابی اطهر 

استاد راهنما: جناب آقای دکتر اردلان

تاریخ: 30 دی 97 ساعت  15:00