نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مدلسازی محلی میدان ثقل زمین با تلفیق داده های زمینی و گرادیومتری ماهواره ای بر مبنای توابع پایه شعاعی

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان مدلسازی محلی میدان ثقل زمین با تلفیق داده های زمینی و گرادیومتری ماهواره ای بر مبنای توابع پایه شعاعی


عنوان: مدلسازی محلی میدان ثقل زمین با تلفیق داده های زمینی و گرادیومتری ماهواره ای بر مبنای توابع پایه شعاعی
دانشجو: جناب آقای مهندس سید عبدالرضا سعادت میرقدیم
استاد راهنما: جناب آقای دکتر صفری
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 7 شهریور 96 ساعت  16:30