نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان کالیبراسیون میدانی ارتفاع سنجی ماهواره ای

جلسه دفاع از رساله دکترای ژئودزی با عنوان کالیبراسیون میدانی ارتفاع سنجی ماهواره ای


عنوان: کالیبراسیون میدانی ارتفاع سنجی ماهواره ای
دانشجو: جناب آقای مهندس ایرج جزیرئیان
اساتید راهنما: جناب آقای دکتر آزموده اردلان و جناب آقای دکتر وثوقی
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 29 بهمن 96 ساعت  17:00