نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان بهینه سازی کاربری های شهری بر اساس نظریه بازی با در نظر گرفتن ترجیحات ذینفعان

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان بهینه سازی کاربری های شهری بر اساس نظریه بازی با در نظر گرفتن ترجیحات ذینفعان


عنوان: بهینه سازی کاربری های شهری بر اساس نظریه بازی با در نظر گرفتن ترجیحات ذینفعان
دانشجو: جناب آقای مهندس جمشید مالکی
استاد راهنما: جناب آقای دکتر حکیم پور
استاد مشاور: سرکار خانم دکتر معصومی
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 10 بهمن 96 ساعت  10:00