نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان تعیین هوشمند فضاهای مناسب برای رشد بهینه شهر با استفاده از تحلیلهای مکانی زمانمند

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان تعیین هوشمند فضاهای مناسب برای رشد بهینه شهر با استفاده از تحلیلهای مکانی زمانمند


عنوان: تعیین هوشمند فضاهای مناسب برای رشد بهینه شهر با استفاده از تحلیلهای مکانی زمانمند

دانشجو: جناب آقای مهندس فریدون نقیبی

استادهای راهنما: جناب آقای دکتر دلاور و پرفسور کریستوفر برایان پیژانوسکی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 17 بهمن 95 ساعت  17:00