نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان تناظریابی عوارض خطی با استفاده از بهینه سازی معیارهای هندسی در داده های چند مقیاسی

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان تناظریابی عوارض خطی با استفاده از بهینه سازی معیارهای هندسی در داده های چند مقیاسی


عنوان: تناظریابی عوارض خطی با استفاده از بهینه سازی معیارهای هندسی در داده های چند مقیاسی 

دانشجو: جناب آقای مهندس علیرضا چهرقان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر علی عباسپور

تاریخ دفاعیه: 2 خرداد 96 ساعت  17:00