نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان مدلسازی ضمنی ترجیحات کاربر برای طراحی تور شخصی سازی شده درون شهری

جلسه دفاع از رساله دکترای GIS با عنوان مدلسازی ضمنی ترجیحات کاربر برای طراحی تور شخصی سازی شده درون شهری


عنوان: مدلسازی ضمنی ترجیحات کاربر برای طراحی تور شخصی سازی شده درون شهری
دانشجو: سرکار خانم مهندس زهرا بهرامیان
استاد راهنما: جناب آقای دکتر عباسپور
استاد مشاور: جناب آقای دکتر کریستف کلارامونت
تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 30 شهریور 96 ساعت  14:00