نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان طبقه‌بندی طیفی-مکانی تصاویر سنجش از دور با استفاده از یادگیری نیمه‌نظارتی فعال

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان طبقه‌بندی طیفی-مکانی تصاویر سنجش از دور با استفاده از یادگیری نیمه‌نظارتی فعال


جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان طبقه‌بندی طیفی-مکانی تصاویر سنجش از دور با استفاده از یادگیری نیمه‌نظارتی فعال

عنوان: طبقه‌بندی طیفی-مکانی تصاویر سنجش از دور با استفاده از یادگیری نیمه‌نظارتی فعال

دانشجو: خانم ناصحه جمشیدپور

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری- جناب آقای دکتر سعید همایونی

تاریخ: شنبه 06 مهرماه 1398 ساعت  16:00- سالن شورا