نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان تعیین خودکار پارامترهای مقیاس به منظور بهبود طبقه‌بندی شئ‌گرای داده‌های سنجش از دور

جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان تعیین خودکار پارامترهای مقیاس به منظور بهبود طبقه‌بندی شئ‌گرای داده‌های سنجش از دور


جلسه دفاع از رساله دکتری در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان تعیین خودکار پارامترهای مقیاس به منظور بهبود طبقه‌بندی شئ‌گرای داده‌های سنجش از دور

عنوان: تعیین خودکار پارامترهای مقیاس به منظور بهبود طبقه‌بندی شئ‌گرای داده‌های سنجش از دور

دانشجو: آقای احمد هداوند

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد سعادت سرشت- جناب آقای دکتر سعید همایونی

تاریخ: دوشنبه 08 مهرماه 1398 ساعت  17:30- سالن شورا