نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان توسعه مدل پلاریمتری فیزیکی به منظور بهبود جزئیات هندسی سطوح با استفاده از داده های تمام پلاریمتری راداری

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان توسعه مدل پلاریمتری فیزیکی به منظور بهبود جزئیات هندسی سطوح با استفاده از داده های تمام پلاریمتری راداری


عنوان: توسعه مدل پلاریمتری فیزیکی به منظور بهبود جزئیات هندسی سطوح با استفاده از داده های تمام پلاریمتری راداری

دانشجو: آقای محسن جعفری

اساتید راهنما: آقایان دکتر حسین عارفی و دکتر مهدی حسنلو

تاریخ: دوشنبه 14 مردادماه 1398 ساعت  09:00 صبح

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی