نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان ارائه یک روش دانش پایه مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق به منظور شناسایی و بازسازی ساختمان ها با استفاده از تصاویر هوایی و لایدار

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان ارائه یک روش دانش پایه مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق به منظور شناسایی و بازسازی ساختمان ها با استفاده از تصاویر هوایی و لایدار


جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان ارائه یک روش دانش پایه مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق به منظور شناسایی و بازسازی ساختمان ها با استفاده از تصاویر هوایی و لایدار

عنوان: ارائه یک روش دانش پایه مبتنی بر مفاهیم یادگیری عمیق به منظور شناسایی و بازسازی ساختمان ها با استفاده از تصاویر هوایی و لایدار

دانشجو: خانم فاطمه علی دوست

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین عارفی

استاد مشاور: فدریکو تومباری

تاریخ: یکشنبه 08 دی ماه 1398 ساعت  14:00

سالن شورای دانشکده مهندسی نقشه­ برداری و اطلاعات مکانی