نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری با عنوان تخمین مقادیر ارتفاعی از تک تصویر بر مبنای مفاهیم یادگیری عمیق از دیدگاه فتوگرامتری

جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری با عنوان تخمین مقادیر ارتفاعی از تک تصویر بر مبنای مفاهیم یادگیری عمیق از دیدگاه فتوگرامتری


جلسه دفاع از رساله دکتری رشته مهندسی نقشه برداری گرایش فتوگرامتری با عنوان تخمین مقادیر ارتفاعی از تک تصویر بر مبنای مفاهیم یادگیری عمیق از دیدگاه فتوگرامتری

عنوان: تخمین مقادیر ارتفاعی از تک تصویر بر مبنای مفاهیم یادگیری عمیق از دیدگاه فتوگرامتری

دانشجو: آقای حامد امینی امیرکلائی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر حسین عارفی

تاریخ: دوشنبه 31 تیرماه 1398 ساعت  14:30

مکان: سالن شورا دانشکده مهندسی نقشه برداری و اطلاعات مکانی