نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه رساله دکتری GIS با عنوان ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای با تلفیق مجموعه های فازی به کمک تئوری شهود ارتقا یافته در بستر GIS، مطالعه موردی مناطقی از شهر تبریز

جلسه دفاع از پایان نامه رساله دکتری GIS با عنوان ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای با تلفیق مجموعه های فازی به کمک تئوری شهود ارتقا یافته در بستر GIS، مطالعه موردی مناطقی از شهر تبریز


عنوان: ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای با تلفیق مجموعه های فازی به کمک تئوری شهود ارتقا یافته در بستر GIS، مطالعه موردی مناطقی از شهر تبریز

دانشجو: سرکار خانم مهندس منصوره صدری کیا

استاد راهنما: جناب آقای دکتر دلاور

اساتید مشاور: جناب آقایان دکتر زارع و دکتر جان شی

تاریخ و محل جلسه دفاعیه: 20 شهریور 96 ساعت  9:00