نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان بکارگیری همزمان امضای پلاریمتری و امضای طیفی به منظور طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان بکارگیری همزمان امضای پلاریمتری و امضای طیفی به منظور طبقه بندی تصاویر ماهواره ای


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان بکارگیری همزمان امضای پلاریمتری و امضای طیفی به منظور طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

عنوان: بکارگیری همزمان امضای پلاریمتری و امضای طیفی به منظور طبقه بندی تصاویر ماهواره ای

دانشجو: آقای رامین سعدی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری –جناب آقای دکتر مهدی حسنلو

تاریخ: دوشنبه 25 شهریورماه 1398 ساعت  14:00