نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان ارائه روشی مبتنی بر واقعیت افزوده برای کمک رسانی در مواقع اضطراری (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان ارائه روشی مبتنی بر واقعیت افزوده برای کمک رسانی در مواقع اضطراری (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان)


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان ارائه روشی مبتنی بر واقعیت افزوده برای کمک رسانی در مواقع اضطراری (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان) 

عنوان: ارائه روشی مبتنی بر واقعیت افزوده برای کمک رسانی در مواقع اضطراری (مطالعه موردی: آتش سوزی ساختمان) 

دانشجو: آقای مجتبی ولی زاده گلیان

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرشاد حکیم پور

تاریخ: دوشنبه 30 شهریورماه 1398 ساعت  12:00