نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان ارائه یک موتور جستجوی مکانی-معنایی برای یافتن رویداد (مطالعه موردی: رویدادهای فرهنگی)

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان ارائه یک موتور جستجوی مکانی-معنایی برای یافتن رویداد (مطالعه موردی: رویدادهای فرهنگی)


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم‌های اطلاعات مکانی با عنوان ارائه یک موتور جستجوی مکانی-معنایی برای یافتن رویداد (مطالعه موردی: رویدادهای فرهنگی)

عنوان: ارائه یک موتور جستجوی مکانی-معنایی برای یافتن رویداد (مطالعه موردی: رویدادهای فرهنگی)

دانشجو: آقای یوسف نوروزی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرشاد حکیم پور

تاریخ: دوشنبه 30 شهریورماه 1398 ساعت  13:30