نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم اطلاعات مکانی با عنوان ارائه روشی جهت بهبود فرآیند شناسایی و تحلیل عوامل موثر مکانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم اطلاعات مکانی با عنوان ارائه روشی جهت بهبود فرآیند شناسایی و تحلیل عوامل موثر مکانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان ارائه روشی جهت بهبود فرآیند شناسایی و تحلیل عوامل موثر مکانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش 

عنوان: ارائه روشی جهت بهبود فرآیند شناسایی و تحلیل عوامل موثر مکانی در پهنه بندی خطر زمین لغزش 

دانشجو: آقای حمیدرضا یاوری

استاد راهنما: جناب آقای دکتر پرهام پهلوانی

تاریخ: شنبه 23 شهریورماه 1398 ساعت  8:00 صبح