نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان ارایه یک روش پاسخگویی سریع در آشکارسازی تغییرات توسط تصاویر با حد تفکیک مکانی/زمانی مکمل مبتنی بر یادگیری عمیق

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان ارایه یک روش پاسخگویی سریع در آشکارسازی تغییرات توسط تصاویر با حد تفکیک مکانی/زمانی مکمل مبتنی بر یادگیری عمیق


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-فتوگرامتری با عنوان ارایه یک روش پاسخگویی سریع در آشکارسازی تغییرات توسط تصاویر با حد تفکیک مکانی/زمانی مکمل مبتنی بر یادگیری عمیق

عنوان: ارایه یک روش پاسخگویی سریع در آشکارسازی تغییرات توسط تصاویر با حد تفکیک مکانی/زمانی مکمل مبتنی بر یادگیری عمیق

دانشجو: آقای محسن عابدی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد سعادت سرشت –جناب آقای دکتر رضا شاه حسینی

تاریخ: چهارشنبه 27 شهریورماه 1398 ساعت  17:30- کلاس 1