نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-هیدروگرافی با عنوان بکارگیری یادگیری ماشین جهت پیش بینی سطح دریا

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-هیدروگرافی با عنوان بکارگیری یادگیری ماشین جهت پیش بینی سطح دریا


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-هیدروگرافی با عنوان بکارگیری یادگیری ماشین جهت پیش بینی سطح دریا

عنوان: بکارگیری یادگیری ماشین جهت پیش بینی سطح دریا  

دانشجو: خانم سیده نیلوفر موسوی سردری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمدعلی شریفی-جناب آقای دکتر سعید فرزانه

تاریخ: یکشنبه 17 شهریورماه 1398 ساعت  16:00