نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان امکان سنجی استفاده از سری های زمانی تداخل سنجی راداری برای پایش فرونشست ناشی از ساخت مترو و زیرساخت های عمرانی در تهران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان امکان سنجی استفاده از سری های زمانی تداخل سنجی راداری برای پایش فرونشست ناشی از ساخت مترو و زیرساخت های عمرانی در تهران


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان امکان سنجی استفاده از سری های زمانی تداخل سنجی راداری برای پایش فرونشست ناشی از ساخت مترو و زیرساخت های عمرانی در تهران

عنوان: امکان سنجی استفاده از سری های زمانی تداخل سنجی راداری برای پایش فرونشست ناشی از ساخت مترو و زیرساخت های عمرانی در تهران

دانشجو: آقای پرویز آجورلو

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر عبدالرضا صفری-جناب آقای دکتر سمیع سمیعی اصفهانی

تاریخ: دوشنبه 25 شهریورماه 1398 ساعت  16:00