نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تصحیح اتمسفری داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با استفاده از توموگرافی داده‌های GNSS

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تصحیح اتمسفری داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با استفاده از توموگرافی داده‌های GNSS


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تصحیح اتمسفری داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با استفاده از توموگرافی داده‌های GNSS

عنوان: تصحیح اتمسفری داده‌های ارتفاع‌سنجی ماهواره‌ای با استفاده از توموگرافی داده‌های GNSS

دانشجو: آقای مسعود دهواری

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمد علی شریفی-جناب آقای دکتر سعید فرزانه

تاریخ: چهارشنبه 20 شهریورماه 1398 ساعت  08:00