نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تعیین وضعیت ماهواره های مکعبی ارتفاع پایین با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تعیین وضعیت ماهواره های مکعبی ارتفاع پایین با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تعیین وضعیت ماهواره های مکعبی ارتفاع پایین با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره

عنوان: تعیین وضعیت ماهواره های مکعبی ارتفاع پایین با استفاده از مشاهدات ردیاب ستاره 

دانشجو: خانم سیده سمیرا طالبی

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سعید فرزانه-جناب آقای دکتر محمدعلی شریفی

تاریخ: چهارشنبه 20 شهریورماه 1398 ساعت  13:30