نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تلفیق مشاهدات ماهواره ای و میدانی جهت به روز رسانی مدل جزر و مدی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تلفیق مشاهدات ماهواره ای و میدانی جهت به روز رسانی مدل جزر و مدی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تلفیق مشاهدات ماهواره ای و میدانی جهت به روز رسانی مدل جزر و مدی

عنوان: تلفیق مشاهدات ماهواره ای و میدانی جهت به روز رسانی مدل جزر و مدی

دانشجو: خانم بهاره نمازی زوارم

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سعید فرزانه-جناب آقای دکتر محمد علی شریفی

تاریخ: یکشنبه 17 شهریورماه 1398 ساعت  14:00