نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تلفیق مشاهدات هواشناسی با مشاهدات ماهواره GRACE جهت بررسی خشکسالی در ایران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تلفیق مشاهدات هواشناسی با مشاهدات ماهواره GRACE جهت بررسی خشکسالی در ایران


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد در رشته مهندسی نقشه برداری-ژئودزی با عنوان تلفیق مشاهدات هواشناسی با مشاهدات ماهواره GRACE جهت بررسی خشکسالی در ایران

عنوان: تلفیق مشاهدات هواشناسی با مشاهدات ماهواره GRACE جهت بررسی خشکسالی در ایران

دانشجو: آقای ایمان کردپور 

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر سعید فرزانه-جناب آقای دکتر رضا شاه حسینی

تاریخ: چهارشنبه 20 شهریورماه 1398 ساعت  15:30