نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان ارزیابی توانایی تصاویر چندطیفی و حرارتی هواپیمای بدون سرنشین در تعیین میزان استرس آبی گیاه

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان ارزیابی توانایی تصاویر چندطیفی و حرارتی هواپیمای بدون سرنشین در تعیین میزان استرس آبی گیاه


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان ارزیابی توانایی تصاویر چندطیفی و حرارتی هواپیمای بدون سرنشین در تعیین میزان استرس آبی گیاه

عنوان:  ارزیابی توانایی تصاویر چندطیفی و حرارتی هواپیمای بدون سرنشین در تعیین میزان استرس آبی گیاه

دانشجو: آقای علی عسکری تورزنی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر فرهاد صمدزادگان

تاریخ: شنبه 16 شهریور 1398 ساعت  17:00