نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات باینری و چندگانه با استفاده از تصاویر فراطیفی و مبتنی بر جداسازی طیفی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات باینری و چندگانه با استفاده از تصاویر فراطیفی و مبتنی بر جداسازی طیفی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان آشکارسازی تغییرات باینری و چندگانه با استفاده از تصاویر فراطیفی و مبتنی بر جداسازی طیفی

عنوان: آشکارسازی تغییرات باینری و چندگانه با استفاده از تصاویر فراطیفی و مبتنی بر جداسازی طیفی

دانشجو: آقای حمید جعفرزاده

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی حسنلو

تاریخ: شنبه 14 دی ماه 1398 ساعت  13:00