نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان بکارگیری روش های مبتنی بر یادگیری به منظور مدلسازی خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان بکارگیری روش های مبتنی بر یادگیری به منظور مدلسازی خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سنجش از دور با عنوان بکارگیری روش های مبتنی بر یادگیری به منظور مدلسازی خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای

عنوان:  بکارگیری روش های مبتنی بر یادگیری به منظور مدلسازی خشکسالی با استفاده از داده های ماهواره ای

دانشجو: آقای رامین مختاری دهکردی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر مهدی آخوندزاده هنزائی

تاریخ: یکشنبه 15 دی ماه 1398 ساعت  11:00 صبح