نمایشگر دسته ای مطالب نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان ارزیابی تاثیر توابع شباهت در خوشه بندی خطوط سیر مکانی

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان ارزیابی تاثیر توابع شباهت در خوشه بندی خطوط سیر مکانی


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان ارزیابی تاثیر توابع شباهت در خوشه بندی خطوط سیر مکانی

عنوان:  ارزیابی تاثیر توابع شباهت در خوشه بندی خطوط سیر مکانی

دانشجو: آقای علی مویدی

استاد راهنما: جناب آقای دکتر رحیم علی عباسپور

استاد مشاور: جناب آقای دکتر علیرضا چهرقان

تاریخ: سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت  10:00