نمایشگر دسته ای مطالب

بازگشت به صفحه کامل

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان توسعه یک سیستم توصیه گر با استفاده از تشخیص الگو بین مکان های مورد علاقه و جستجوی اینترنتی کاربران

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان توسعه یک سیستم توصیه گر با استفاده از تشخیص الگو بین مکان های مورد علاقه و جستجوی اینترنتی کاربران


جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مهندسی نقشه برداری-سیستم های اطلاعات مکانی با عنوان توسعه یک سیستم توصیه گر با استفاده از تشخیص الگو بین مکان های مورد علاقه و جستجوی اینترنتی کاربران

عنوان:  توسعه یک سیستم توصیه گر با استفاده از تشخیص الگو بین مکان های مورد علاقه و جستجوی اینترنتی کاربران

دانشجو: آقای گشتاسب شهریاری مهر

اساتید راهنما: جناب آقای دکتر محمودرضا دلاور-جناب آقای دکتر کریستف کلارامونت

استاد مشاور: جناب آقای دکتر بابک نجار اعرابی

تاریخ: شنبه 9 شهریور 1398 ساعت 9:00